ПУБЛІЧНА ОФЕРТА

про надання послуг

м. Київ

Цей документ є публічною офертою та публічним договором про надання послуг та відповідно до ст.ст. 633, 641, глави 63 Цивільного кодексу України, ст.174 Господарського кодексу України її умови є однаковими для всіх споживачів.

Товариство з обмеженою відповідальністю “ГЛОБАЛ МАРКЕТИНГ УКРАЇНА”, код ЄДРПОУ 40400600, (надалі – Підприємство) з одного боку, керуючись Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законом України “Про захист прав споживачів”, Законом України “Про захист персональних даних”, інших нормативно-правових актів, що встановлюють порядок надання та отримання послуг даного виду, пропонує фізичній особі та/або юридичній особі (надалі – Споживач) публічну оферту про надання послуг на наступних умовах:

1.1. Публічна оферта – це пропозиція Підприємства укласти публічний договір про надання послуг на умовах, що містяться в публічній оферті, адресована будь-якій дієздатній та правоздатній фізичній особі, відповідно до ст. 633 Цивільного кодексу України.

1.2. Публічний договір – це правочин установленої форми про надання послуг, укладений між Підприємством та Споживачем на умовах Публічної оферти в момент акцепту Споживачем її умов (надалі – Договір).

1.3. Споживач – це правоздатна та дієздатна фізична особа, що отримує послуги від Підприємства на умовах Договору.

1.4. Акцепт – це повна та безумовна згода Споживача на укладення Договору з Підприємством на умовах Публічної оферти.

1.5. Особисті немайнові права – це абсолютне суб’єктивне право, що належить Споживачу та третім особам, має властивість індивідуалізації особи, яке виникає у неї від народження. В інтересах малолітніх, неповнолітніх, а також повнолітніх осіб, які за віком або за станом здоров’я не можуть самостійно здійснювати свої особисті немайнові права, їхні права можуть здійснювати батьки (усиновлювачі), опікуни, піклувальники, які являються Споживачем за Договором.

1.6. Послуги – це право отримувати інформацію Споживачем щодо активності у мережі Інтернет осіб батьками, усиновлювачами, опікунами та піклувальниками яких являється Споживач. Право обмежувати перебування у мережі Інтернет осіб батьками, усиновлювачами, опікунами та піклувальниками яких являється Споживач. Право обмежувати та контролювати контакт з електронними пристроями осіб батьками, усиновлювачами, опікунами та піклувальниками яких являється Споживач. Споживач набуває прав, зазначених у цьому пункті, за допомогою додатку створеного Підприємством шляхом встановлення такого додатку на відповідних електронних пристроях, які відповідають вимогам та стандартам для його підключення.

2.1. Сторони досягли згоди, що при реалізації Публічної оферти та Договору керуються чинним законодавством України та вільним волевиявленням.

2.2. Предметом Публічної оферти є наміри надання Підприємством послуг Споживачеві та отримання оплати цих послуг від Споживача в строки, передбачені Договором.

2.3. Предметом Договору є надання послуг Підприємством та оплати цих послуг Споживачем на умовах та в порядку, встановлених Публічною офертою.

2.4. Послуги надаються Підприємством Споживачу на підставі Договору, який укладається між ними шляхом вчинення дії, що свідчить про згоду з усіма положеннями Публічної оферти та згоду дотримуватися оприлюднених положень Публічної оферти.

2.5. Згода з умовами Публічної оферти підтверджується в наступний спосіб: Договір укладається шляхом акцепту Публічної оферти Споживачем, що містить всі істотні умови Договору шляхом згоди, наданої засобами електронного зв’язку. Підписання Сторонами письмової форми Договору не вимагається.

2.6. Акцепт являється повним і безумовним, якщо Споживач, який одержав пропозицію укласти Договір вчинив дію відповідно до вказаних у пропозиції умов, яка засвідчує бажання Споживача укласти Договір, ця дія є прийняттям пропозиції та фактичним укладанням Договору.

2.7. Повним і беззастережним акцептом оферти Споживачем є момент підписання останнім реєстраційної форми або оплати послуг Підприємства, у відповідності до ст. 642 Цивільного кодексу України. Споживач, який здійснив акцепт даної оферти вважається ознайомленим та таким, що погоджується з усіма умовами Договору.

2.8. Підприємство має право надати за письмовою вимогою Споживача письмову форму Договору, засвідчену підписом уповноваженої особи та печаткою Підприємства.

2.9. Датою укладення договору є дата акцепту Споживачем Публічної оферти Підприємства.

3.1. Підприємство надає послуги Споживачу на умовах Публічної оферти та Договору, відповідно до обраного Споживачем пакету послуг.

3.2. Підприємство надає послуги Споживачу безперебійно, крім випадків, передбачених Публічною офертою.

3.2. Послуга надається за дотримання таких умов:

3.2.1. наявність у Підприємства технічної можливості для надання Споживачу замовленої послуги відповідно до обраного пакету підключення Споживачем;

3.2.2. повне і беззастережне прийняття Споживачем Публічної оферти та умов Договору;

3.2.3. внесення Споживачем плати за послуги Підприємства відповідно до обраного Споживачем пакету підключення;

3.2.4. наявності повної правоздатності та дієздатності Споживача;

3.2.5. надання Споживачем згоди на обробку, збирання, зберігання персональних даних під час реєстрації в інформаційно-телекомунікаційній системі Підприємства шляхом проставлення відмітки про надання дозволу на обробку персональних даних.

3.3. Термін на який надається послуга Підприємством Споживачу встановлюється відповідно до обраного Споживачем пакету підключення.

3.4. Підприємство має право зупинити настання послуг Споживачу у наступних випадках:

- якщо у діях Споживача будуть наявні ознаки порушення умов Публічної оферти;

- якщо у діях Споживача будуть наявні ознаки порушення умов Договору;

- якщо у діях Споживача будуть наявні ознаки порушення умов чинного законодавства України;

- якщо послуги використовуватимуться Споживачем з метою несанкціонованого втручання в особисте життя третіх осіб;

- якщо послуги використовуватимуться Споживачам з метою порушення національної безпеки.

3.5. Споживач має право ознайомлюватись із правилами отримання, надання та припинення надання послуг, що розміщуються на офіційному сайті Підприємства https://eyespro.net/ та у пунктах продажу послуг.

4.1. Отримувати від Підприємства послуги, що відповідають технічним вимогам, встановленим відповідно до обраного Споживачем пакету підключення.

4.2. Змінювати тип обраного пакету послуг Підприємства за згодою останнього.

4.3. Самостійно обирати пристрої для обміну інформацією з третіми особами, батьком, усиновлювачем, опікуном, піклувальником яких являється Споживач.

4.4. Змінювати пакет послуг, що надаються Підприємством шляхом направлення відповідної заявки встановленої форми Підприємством способами електронного зв’язку.

4.5. Вимагати нерозголошення інформації про себе та своїх близьких, крім випадків передбачених чинним законодавством України.

4.6. Відмовитись в односторонньому порядку від виконання Договору, у випадках передбачених чинним законодавством України.

4.7. Подавати заяви у письмовому вигляді або дистанційно з використанням засобів зв’язку за допомогою телефону або з заповненням інтерактивної форми заяви на офіційному веб-сайті Підприємства про зміну пристроїв до який закріпляються послуги.

4.8. Приймати умови Договору у випадку зміни пакету послуг, що надаються Підприємством.

4.9. У порядку та на умовах передбачених чинним законодавством вимагати безоплатного вилучення (повністю або частково) за письмовою заявою Споживача відомостей про нього та його членів сім’ї з електронних баз даних інформаційно-довідкових служб Підприємства.

4.10. Оскаржувати неправомірні дії Підприємства відповідно до чинного законодавства України.

5.1. Надавати правдиву, повну та достовірну інформацію для підключення послуг Підприємства;

5.2. своєчасно здійснювати оплату послуг Підприємства відповідно до обраного пакету підключення послуг.

5.3. Обирати для підключення послуг Підприємства виключно пристрої осіб батьком, усиновлювачем, опікуном, піклувальником яких являється Споживач.

5.4. Компенсувати третім особам та Підприємству збитки, завдані на підставі дій Споживача передбачених пунктом 3.4 Публічної оферти.

6.1. Надавати послуги Споживачу відповідно до обраного Споживачем пакету послуг.

6.2. Витребовувати у Споживача інформацію для підтвердження заявленої Споживачем у реєстраційній формі.

6.3. Вимагати своєчасної та повної оплати послуг Споживачем за послуги відповідно до обраного останнім пакету послуг.

6.4. Зупинити надання послуг Споживачу у випадках, передбачених пунктом 3.4. Публічної оферти.

6.5. Змінювати розмір та порядок надання послуг Споживачу не частіше ніж 1 (один) раз  на 6 (шість) календарних місяців.

6.6. Вимагати від Споживача компенсувати збитки завдані третім особам та Підприємству у зв’язку з діями Споживача передбачених пунктом 3.4 Публічної оферти.

6.7. Отримувати, збирати, зберігати, обробляти та використовувати персональні дані Споживача у власних базах даних у відповідності до Закону України «Про захист персональних даних».

7.1. Належним чином надавати послуги Споживачу відповідно до обраного Споживачем пакету послуг.

7.2. Повідомляти Споживача про зміну порядку та/або умов надання послуг за наданими Споживачем каналами комунікації.

7.3. зберігати в конфіденційності дані Споживача, отриманні для належного надання послуг, відповідно до обраного Споживачем пакету послуг;

7.4. повідомляти компетентні правоохоронні органи про порушення Споживачем умов пункту 3.4. Публічної оферти;

7.5. при зміні пристроїв до яких підключено послугу приймати від абонента заяви у письмовому вигляді або дистанційно з використанням засобів зв’язку за допомогою телефону або з заповненням інтерактивної форми заяви на офіційному веб-сайті Підприємства;

7.6. інформувати Споживача про перелік сертифікованого обладнання, яке можна підключати до телекомунікаційної мережі загального користування (на запит Споживача);

7.7 попереджати Споживача про скорочення переліку послуг, тимчасове припинення або припинення надання послуг, відключення їх кінцевого обладнання у випадках і порядку, Публічною офертою та Договором, у тому числі у разі несплати заборгованості;

7.8. інформувати Споживача про строк, при настанні якого може бути припинено надання послуг.

8.1. Споживач здійснює оплату послуг Підприємства у розмірі, відповідно до обраного пакету послуг.

8.2. Оплата здійснюється Споживачем шляхом зарахування вартості послуг на рахунок Підприємства у безготівковій формі.

8.3. Моментом виконання Споживачем обов’язку по оплаті вважається момент зарахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Підприємства.

8.4. Оплата вартості послуг Підприємства Споживачем здійснюється один раз на календарний рік з моменту підключення послуг Підприємством.

8.5. Підприємство відповідно з нормативними документами має право приймати плату від Споживача самостійно або доручає проводити приймання оплати іншими організаціями. Підприємство не несе відповідальності перед Споживачем за неякісну роботу організацій, що приймають оплату на його користь від Споживача.

9.1. Підприємство має право збирати та зберігати персональну інформацію, надану Споживачем під час першого підключення до послуги. До такої інформації відносяться прізвище, ім’я, по-батькові, електрона адреса та інші дані, необхідні для належного надання послуг.

9.2. Підприємство використовує отриману персональну інформацію з метою:

9.2.1. інформування про будь-які доповнення, зміни, оновлення замовлених Споживачем послуг;

9.2.2. інформування про нові послуги Підприємства;

9.2.3. інформування про акції та спеціальні пропозиції на послуги Підприємства;

9.2.4. анкетування, проведення дослідження думки Споживача щодо задоволення якістю послуг Підприємства, методів та пристроїв користування послугами Підприємства.

9.3. Підприємство має право використовувати персональну інформацію з метою поширення інформації про послуги та продукти своїх партнерів, які мають безпосереднє відношення до послуг Підприємства.

9.4. Підприємство не має право передавати інформацію третім особам, окрім наступних випадків: 9.4.1. надання інформації контрагентам Підприємства з метою забезпечення належного надання послуг Підприємства Споживачу;

9.4.2. надання інформації з метою повідомлення контролюючих органів про факти зловживання послугами Споживачем;

9.4.3. надання інформації з метою захисту прав інтелектуальної власності на послуги;

9.4.4. надання інформації у випадку ліквідації, реорганізації, злиття, трансформації Підприємства. У такому випадку отримання Підприємством інформація про Споживача вважатиметься активом Підприємства;

9.4.5. надання інформації за юридичними правочинами правонаступникам Підприємства, або шляхом відступлення Підприємством своїх прав та/або обов’язків іншим юридичним особам;

9.4.6. надання інформації при взаємодії із третіми особами з метою обробки направлених від Споживачів юридичних запитів будь-якої форми;

9.4.7. надання інформації в інших випадках, передбачених Публічною офертою.

9.4. Підприємство має право збирати, обробляти та використовувати додаткову інформацію про Споживача з метою встановлення наявності повної право та дієздатності Споживача. При чому, Підприємство несе відповідальність за збереження такої інформації, згідно чинного законодавства, у тому числі міжнародного.

9.5. Споживач має право на відмову від отримання інформації, вказаної в пункті 9.2 в порядку вказаному Підприємством під час направлення повідомлень.

9.6. Підприємство гарантує, що принаданніпослуги Підприємство застосовує всі необхідні технологічні засоби для забезпечення захисту персональної інформації Споживача від несанкціонованого розповсюдження,використання та викрадення.

9.7. Підприємство має право змінювати умови та політику конфіденційності, повідомивши про такі зміни Споживача шляхом направлення відповідних повідомлень на електронну адресу Споживача та / або на загальнодоступних ресурсах про послуги Підприємства, наприклад,веб-сайті. У разі непогодження із змінами умов та політики конфіденційності, Споживач має самостійно повідомити про це Підприємство в порядку, вказаному Підприємством під час направлення такого повідомлень.

9.8. Споживач самостійно несе відповідальність за оновлення своїх персональних даних у разі їх зміни.

9.9. У разі припинення користуванням послугами, Підприємство має право зберігати персональну інформації Споживача протягом 1 року  для використання її з метою, зазначеною у пункті 9.2. даного документу.

9.10. У випадку порушення Підприємством політики конфіденційності, Споживач має право на захист та поновлення порушених прав в порядку та на умовах, передбачених Публічною офертою.

9.11. Копія нашої Політики конфіденційності доступна тут: https://eyespro.net/privacy-policy.html

10.1. За невиконання та/або неналежне виконання умов Публічної оферти та/або Договору Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України та Публічною офертою.

10.2. Підприємство несе відповідальність за несанкціоноване розголошення інформації Споживача третім особам, крім випадків передбачених чинним законодавством України.

10.3. Споживач самостійно несе всю відповідальність за несанкціоноване втручання в особисте життя третіх осіб та/або порушення національної безпеки за допомогою використання послуг Підприємства. У випадку такого втручання Споживач самостійно несе цивільну, адміністративну, кримінальну відповідальність передбачену чинним законодавством України.

10.4. У випадку несанкціонованого втручання Споживача в особисте життя третіх осіб та/або порушення національної безпеки за допомогою використання послуг Підприємства Споживач самостійно компенсує всі завдані збитки третім особам, Підприємству, державі.

10.5. Даним Споживач підтверджує реальність намірів використовувати послуги, що надаються Підприємством виключно з метою створення безпечних умов для Споживача та осіб батьком, усиновлювачем, опікуном, піклувальником яких являється Споживач.

11.1.Споживач має право подавати Підприємству звернення (пропозиції, заяви, скарги, клопотання та ін.) щодо надання послуг. Звернення направляються Споживачем Підприємству у будь-який спосіб та у будь-якій формі, не забороненій чинним законодавством України.

11.2. Підприємство розглядає звернення Споживача протягом розумного терміну, що не перевищує 30 днів з моменту отримання звернення Споживача, відповідно до Закону України “Про звернення громадян”. Підприємство направляє Споживачу відповідь у спосіб, яким було направлено звернення, якщо інше не зазначено Споживачем у зверненні.

12.1. У разі необхідності відшкодування збитків та/або застосування інших санкцій, Сторона, права або законні інтереси якої порушено, з метою вирішення спору має право звернутися до іншої Сторони з претензією в якій зазначаються збитки, понесені третіми особами у зв’язку із таким порушенням.

12.2. Претензія розглядається іншою Стороною протягом 1 (одного) календарного місяця з дня отримання.

12.3. У разі, коли Сторона, що порушила майнові права та/або законні інтереси іншої Сторони, протягом місяця не дасть відповіді на претензію або відмовиться повністю чи частково задовольнити викладені в ній вимоги, інша Сторона має право звернутися з відповідним позовом до суду, відповідно до чинного законодавства України.

13.1. Договір укладається Сторонами на умовах Публічної оферти, яка має силу Договору, в порядку та на умовах передбачених Публічною офертою.

13.2. Договір набуває чинності з моменту акцепту Споживачем Публічної оферти у порядку зазначеному у Публічній оферті та діє невизначений термін.

13.3. Даний договір припиняється у таких випадках:

- припинення дії пакету послуг Підприємства у зв’язку із закінченням терміну підключення;

- односторонньої відмови від Договору у порядку встановленому чинним законодавством України;

- порушенням Споживачем пункту 3.4. Публічної оферти;

- прийняття нормативно-правових актів, які унеможливлюють надання послуг Підприємством;

- в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.